Försäljningsvillkor – företag

Version 2019:1 gäller från och med den 1 februari 2019.

Inledande bestämmelser

1. Tillämplighet

Verktygspartner/Hobbykällan HB (”Verktygspartner”) Allmänna Försäljningsvillkor – Företag gäller för leverans av produkt, tjänst till kund från och med ovan angivet datum och ersätter tidigare av Verktygspartners publicerade försäljningsvillkor.

Särskilda bestämmelser för leverans av produkt, tjänst återfinns under respektive rubrik nedan. Vidare återfinns allmänna bestämmelser under särskild rubrik tillämpliga på samtliga leveranser.

Dessa Allmänna Försäljningsvillkor gäller i tillämpliga delar om inget annat avtalats.

Om du handlar som konsument så gäller istället Allmänna Försäljningsvillkor – Konsument.

Särskilda bestämmelser för leverans av produkt

2. Produktinformation

Varorna som presenteras på Verktygspartners webbsida utgör Verktygspartners ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på Verktygspartners webbsida och i övriga publikationer har informationen på webbsidan företräde.

3. Priser och frakt

Aktuella priser på produkter lämnas på Verktygspartners webbsida som uppdateras i realtid. Priserna anges i SEK och exklusive moms. Kostnad för frakt tillkommer. Verktygspartner äger rätt att ändra priserna utan föregående avisering. På webbsidan angivet pris gäller om inget annat särskilt överenskommits.

Verktygspartners priser på importprodukter som inte utgör standardlagervaror är baserade på vid fakturadatum gällande valutakurser. Vid beställningens mottagande anges ett preliminärt försäljningspris baserat på vid beställningstillfället gällande valutakurs. Vid fakturering kan priset komma att justeras i enlighet med för dagen gällande valutakurs och fastställs av Verktygspartner.

Frakt tillkommer på samtliga leveranser. Den totala fraktkostnaden räknas ut vid fakturering av ordern då det framgår vad försändelsen väger, om försändelsen är skrymmande, om försändelsen måste levereras på pall eller om den omfattar flera kollin. Ej utlösta paket debiteras en avgift.

Läs mer om fraktkostnad och beräkning av kollin »  

4. Betalningsvillkor och säkerhet

Betalning kan erläggas genom betalning med kontokort, direktbetalning via internetbank eller genom faktura. Fakturering sker efter särskild kreditprövning. Betalning kan även erläggas genom finansiering via partner.

Faktura ska betalas så att fakturabeloppet finns tillgängligt på Verktygspartners bankkonto senast tio (10) dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning har Verktygspartner rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagstadgad påminnelseavgift och inkassoavgift, innefattande indrivningskostnader.

Verktygspartner tar ut en faktureringsavgift per faktura om kunden begär pappersfaktura. Felaktigheter i en faktura från Verktygspartner måste reklameras senast på förfallodagen. Om reklamation inte gjorts i tid kan felaktigheten inte göras gällande mot Verktygspartner.

Produkterna förblir Verktygspartners egendom till dess full betalning erlagts.

Om det finns skäligt tvivel avseende kundens betalningsförmåga, har Verktygspartner rätt att förkorta kredittiden, kräva förskottsbetalning eller annan säkerhet för framtida leveranser.

Läs mer om våra olika betalningsalternativ » 

5. Beställning och orderbekräftelse

Genom att genomföra ett köp hos Verktygspartner accepterar kunden dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Genom att acceptera villkoren förbinder sig kunden att följa villkoren i sin helhet.

Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse rubricerad ”Tack för din order” via mejl. Denna mottagningsbekräftelse utgör information om innehållet i beställningen. I samband med att ordern expedieras från Verktygspartners lager, erhåller kunden via mejl en orderbekräftelse rubricerad ”Din order är på väg”. Bindande avtal mellan parterna kommer till stånd vid orderbekräftelse till kunden – dock är kunden bunden av sin order efter orderläggning.

6. Leverans

Leverans sker inom Sverige och av Verktygspartner anlitad transportör eller budfirma med leveransvillkor: Fritt Dustins lager. Risken för leveransen går över på kunden när produkten lämnats av Verktygspartner till transportör.

Verktygspartner bär inte något som helst ansvar för leveransförsening, oavsett om förseningen beror på försening hos transportör, försening eller restnotering hos produkttillverkaren eller annat förhållande.

Mer information om våra olika leveranssätt finner du här »

7. Återköp

Verktygspartner accepterar under förutsättningarna nedan normalt sett återköp av en produkt ur ordinarie sortiment under fjorton (14) dagar från fakturadatum. Produkten ska vid återköpsretur vara oanvänd och returneras i obruten originalförpackning, fri från smuts, märkning och skador. Kunden ska betala frakt för återköpsreturen och samt återköpsavgift (fn. 250 kr).

Vid önskemål om återköp ska kund kontakta Verktygspartner och skapa ett ärende. Observera att ett erhållande av ärendenummer eller retursedel inte innebär att Verktygspartner godkänt återköpet. Kunden ska returnera produkten till Verktygspartner tillsammans med kopia på ordersedel samt med uppgift om ärendenummer. Retur godkänd av Verktygspartner ska vara Verktygspartner tillhanda senast 14 dagar efter det att kunden erhållit ärendenumret. Frakten ska vara betald och produkten ska vara väl förpackad i ett godkänt ytteremballage. Kunden står risken för produkten vid transport.

Returer som inte godkänns för återköp återsänds till kunden på kundens bekostnad. Godkända returer krediteras kunden efter avdrag för eventuell returkostnad. Godkännande av retur förutsätter uppfyllande av ovan nämnda åtaganden.

8. Transportskador

Kunden ska vid mottagandet kontrollera de levererade produkterna. Transportskada ska på ankomstdagen av leveransen anmälas till transportör samt till Verktygspartner. Dolda transportskador som inte upptäckts eller borde ha upptäckts vid leveransen, ska reklameras så snart det kan ske och under alla förhållanden inom en vecka från mottagandet av leveransen. Om kund inte reklamerar transportskador inom angivna tidsfrister förlorar kunden rätten att göra gällande anspråk mot transportören och Verktygspartner.

9. Reklamation

Kunden ska vid mottagandet kontrollera produkten/leveransen. För att få åberopa att en produkt/leverans är felaktig ska kund omedelbart efter det att denne upptäckt felet reklamera felet till Verktygspartner, dock senast 10 dagar från fakturadatum samt på visst angivet sätt returnera produkten.

Vid reklamation ska kund kontakta Verktygspartner och skapa ett ärende. Observera att ett erhållande av ärendenummer eller  retursedel inte är att likställa med godkänd reklamation. Ärendenumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid produkten ska ha kommit Verktygspartner tillhanda. Vid retur av produkten ska returfrakten till Verktygspartner vara betald. Vidare ska ordernummer, faktura och uppgift om giltigt ärendenummer jämte en detaljerad redogörelse av felet medfölja produkten. Vid felaktig reklamation har Verktygspartner rätt att återsända produkten till kunden och att ta ut fraktavgift. Returer ska återsändas väl förpackade i godkänt emballage (t ex brun wellpappkartong). Kunden står risken för produkten vid transport. Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. Verktygspartner förbehåller sig rätt till produktkontroll av produkten samt debitering av testavgift om produkten inte skulle vara felaktig och reklamationen därmed inte accepteras.

Mer information om reklamation finner du här » 

10. Garanti

Garantier på varor lämnas av produkternas respektive tillverkare. Dustin lämnar inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares specificerade garantivillkor.

11. Ansvar

Föreligger fel som Verktygspartner ansvarar för åtar sig Verktygspartner att, efter eget val, avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpeskillingen.Verktygspartner har rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av tillverkaren anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier. Verktygspartner är inte ansvarig för produkters kompatibilitet med andra produkter i Verktygspartner sortiment eller med kundens befintliga utrustning, om inte annat uttryckligen angetts av Verktygspartner eller framgår av produktvillkor som tillhandahållits av Verktygspartner. Verktygspartner ansvar vid fel i produkt är begränsat till vad som anges ovan och kunden kan inte rikta andra anspråk mot Verktygspartner med anledning av fel. Verktygspartner ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador eller följdskador, såsom produktionsbortfall eller utebliven vinst, eller andra skador till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, eller för förlust av data.

Det totala ansvar som kan uppkomma för Verktygspartner gentemot kund (inklusive ansvar för handlingar eller underlåtenhet av Verktygspartners anställda, representanter eller underleverantörer samt ansvar relaterat till prisavdrag, omleverans eller liknande) är begränsat till det totala pris som betalats av kunden för produkter under den senaste tolv (12) månadsperioden.

12. Teknisk support

För teknisk support och användarstöd, har Verktygspartner rätt att hänvisa kunden till respektive produkttillverkare samt, i förekommande fall, till tredjepartföretags betalsupport.

13. Länkar till tredje parts webbsidor

Länkar på Verktygspartners webbsida möjliggör för besökare att lämna Verktygspartners webbsida. De länkade webbsidorna kontrolleras inte av Verktygspartner och Verktygspartner bär därför inget som helst ansvar för innehållet på sådana webbsidor eller innehållet i länkarna på sådana webbsidor. Verktygspartner tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webbsidor och tillhandahållandet av en länk innebär inget godkännande från Verktygspartner av aktuell webbsida.

14. Verktygspartner webbsida och immateriella rättigheter

Innehållet på Verktygspartners webbsida ägs av Verktygspartner eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom marknadsföringsrättsliga och immaterialrättsliga lagar, vilket innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout etc. inte får kopieras eller på annat sätt användas utan skriftligt godkännande från Verktygspartner. Utskrift eller annan kopiering av materialet är tillåtet för eget, privat, icke-kommersiellt bruk. Det är förbjudet att kopiera, spara eller på annat sätt reproducera, bearbeta, ändra, överföra, överlåta, på annat sätt utnyttja eller exploatera materialet eller delar därav utan på förhand givet skriftligt tillstånd av Verktygspartner.

15. Kundkonton

Inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) till kundkonton på Verktygspartners webbsida ska hanteras så att de inte kommer till obehöriga personers kännedom. Genom att ge sina inloggningsuppgifter till någon annan bekräftar kunden därmed att den personen äger rätt att lägga beställningar i kundens namn och att kunden är betalningsskyldig för sådana beställningar i förhållande till Verktygspartner. För kundkonton som tillhör juridiska personer anses samtliga personer som har tillgång till inloggningsuppgifterna till kundkontot vara behöriga att lägga beställningar för kundens räkning. Om kund misstänker att någon obehörig person har tillgång till dennes inloggningsuppgifter, åligger det kunden att omedelbart meddela Verktygspartner detta samt byta sitt lösenord.

Fullständiga villkor för konto på Verktygspartners webbsida framgår av Villkor för Verktygspartnerkonto.

16. Personuppgifter

När Verktygspartner är personuppgiftsansvarig

Verktygspartner kommer i anslutning till kundens beställningar av produkter och tjänster att behandla personuppgifter om kundens kontaktpersoner (”företagsrepresentanter”) för de ändamål och på de villkor som framgår av Verktygspartners integritetspolicy. Genom att skapa ett företagskonto hos Verktygspartner bekräftar kunden att kunden har informerat berörda företagsrepresentanter om Verktygspartners behandling av deras personuppgifter och inhämtat deras samtycke till behandlingen.

17. Tillämplig lag och tvist

Svensk rätt ska tillämpas på dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Tvist med anledning av dessa Allmänna Försäljningsvillkor ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Svensk domstol. Verktygspartner ska därtill alltid ha rätt att ansöka om betalningsföreläggande eller väcka talan beträffande utebliven betalning vid allmän domstol med Hässleholms tingsrätt som första instans.

18. Force Majeure

Verktygspartner äger gentemot kunden rätt att utan ersättningsskyldighet inställa, inskränka eller uppskjuta leverans i den mån fullgörande av leveransen omöjliggörs eller väsentligen försvåras eller fördyras på grund av omständigheter utanför Verktygspartners kontroll, såsom krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, avbrott i allmänna förbindelser, export- och importrestriktioner, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Sverige eller utlandet, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse, eller för fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av ovan nämnda omständigheter.

19. Övrigt

Verktygspartner förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, innefattande men inte begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer, leverantörers prishöjningar samt för slutförsäljning.

De uppgifter som lämnas på Verktygspartners webbsida utgör inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet eller garanti annat än där så är direkt angivet skriftligen till kunden. Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inte annat anges.

Kunden har inte rätt att överlåta avtalet eller rättigheter och skyldigheter hänförliga till avtalet utan Verktygspartners skriftliga samtycke.

Verktygspartner förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Försäljningsvillkor.